ฟรี ค่ารายเดือน/รายปี

ฟรี ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา ที่เก็บเป็นรายเดือนหรือรายปี โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขายหรือจากยอดสั่งซื้อสินค้า (คิดเป็นสัดส่วนจากผลประกอบการของผู้ซื้อแฟรนไชส์)

1. ฟรี ค่ารอยัลตี้ฟี (Royalty Fee) เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ขายแฟรนไชส์เรียกเก็บจากผู้ซื้อแฟรนไชส์ เพื่อนำไปพัฒนาแฟรนไชส์และระบบช่วยเหลือผู้ซื้อแฟรนไชส์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป

2. ฟรี ค่าการตลาด (Marketing Fee) เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้ขายแฟรนไชส์เรียกเก็บจากผู้ซื้อแฟรนไชส์ เพื่อนำไปเป็นค่าการตลาด เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การสร้างแบรนด์ ฯลฯ